LOGOPEDA | NEUROLOGOPEDA | PEDAGOG SPECJALNY
NAUKA CZYTANIA I PISANIA
ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH
TEL: 690 387 397

LOGOŚMIESZKI

Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojego gabinetu LogoŚmieszki, w którym od 5 lat prowadzę zajęcia z dziećmi.
30-letnie doświadczenie pedagogiczne pomaga mi w nawiązaniu świetnego kontaktu z małymi pacjentami i indywidualnego podejścia do każdego z nich.


OFERTA

Terapia logopedyczna


- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
- korygowanie wad wymowy
- poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
- rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

Terapia neurologopedyczna


- opóźniony rozwój mowy
- terapia dzieci niemówiących z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji
- niedokształcenie mowy z powodu niepełnosprawności intelektualnej
- wczesna interwencja logopedyczna
- terapia osób dorosłych po udarach i wylewach

ELEKTROSTYMULACJA


Elektrostymulacja neurologopedyczna to uzupełnienie terapii logopedycznej. Polega na stymulacji mięśni poprzez uruchomienie przepływu prądu o bardzo niskim natężeniu.
Ma zastosowanie u pacjentów z:
-zaburzeniami napięcia mięśniowego
-nadmiernym ślinieniem
-zaburzeniami artykulacji
-dyzartrią
-rozszczepem podniebienia
-porażeniem nerwu twarzowego
-rzadkimi zespołami genetycznymi

Zajęcia pedagogiczne


- rozwijanie percepcji wrokowej i słuchowej
- stymulacja pamięci, funkcji lewej półkuli mózgu
- stymulacja motoryki małej
- rozwój zabawy, emocji i zachowań społecznych

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne


Polecamy dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej, komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi
Rozwijamy m.in.: - umięjętność rozpoznawania, identyfikowania i nazywania emocji
- umiejętność właściwego reagowania
- umiejętność pozytywnego rozładowywania emocji
- kształtowanie postawy asertywnej
- umiejętność właściwej samooceny
- umiejętność kulturalnego zachowania

Nauka czytania i pisania


- ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową
- ćwiczenia słuchu fonematycznego
- ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową
- ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową
- ćwiczenia grafomotoryczne
- ćwiczenia metodą sylabową

OFERTA

Terapia logopedyczna


- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
- korygowanie wad wymowy
- poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
- rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

Terapia neurologopedyczna


- opóźniony rozwój mowy
- terapia dzieci niemówiących z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji
- niedokształcenie mowy z powodu niepełnosprawności intelektualnej
- wczesna interwencja logopedyczna
- terapia osób dorosłych po udarach i wylewach

ELEKTROSTYMULACJA


Elektrostymulacja neurologopedyczna to uzupełnienie terapii logopedycznej. Polega na stymulacji mięśni poprzez uruchomienie przepływu prądu o bardzo niskim natężeniu.
Ma zastosowanie u pacjentów z:
-zaburzeniami napięcia mięśniowego
-nadmiernym ślinieniem
-zaburzeniami artykulacji
-dyzartrią
-rozszczepem podniebienia
-porażeniem nerwu twarzowego
-rzadkimi zespołami genetycznymi

Nauka czytania i pisania


- ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową
- ćwiczenia słuchu fonematycznego
- ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową
- ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową
- ćwiczenia grafomotoryczne
- ćwiczenia metodą sylabową

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne


Polecamy dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji w grupie rówieśniczej, komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi
Rozwijamy m.in.: - umięjętność rozpoznawania, identyfikowania i nazywania emocji
- umiejętność właściwego reagowania
- umiejętność pozytywnego rozładowywania emocji
- kształtowanie postawy asertywnej
- umiejętność właściwej samooceny
- umiejętność kulturalnego zachowania

Zajęcia pedagogiczne


- rozwijanie percepcji wrokowej i słuchowej
- stymulacja pamięci, funkcji lewej półkuli mózgu
- stymulacja motoryki małej
- rozwój zabawy, emocji i zachowań społecznych

Rozwijanie mowy w języku polskim u dzieci dwujęzycznych


- aktywizowanie języka
- rozbudowywanie słownictwa czynnego
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się
- nauka czytania i pisania w języku polskim

O MNIE

mgr Magdalena Skarbek

Ukończyłam studia magisterskie z wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej. Uczyłam w przedszkolu oraz w szkole podstawowej. Ponieważ zawsze moim marzeniem była praca z dziećmi niepełnosprawnymi, ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo i z innymi dysfunkcjami w rozwoju. Dały mi one uprawnienia pedagoga specjalnego.
Rozpoczęłam moją wymarzoną pracę prowadząc przez 14 lat zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w stopniu głębokim.
Od 2014 roku pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe z surdopedagogiki (terapia osób niesłyszących i niedosłyszących) oraz studia podyplomowe z terapii dzieci oraz młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Swoją wiedzę wykorzystuję w praktyce, gdyż prowadzę także zajęcia z dziećmi niedosłyszącymi i dziećmi z autyzmem. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz neurologopedię.
Współpracuję z Fundacją Dorotkowo prowadząc zajęcia logopedyczno- pedagogiczne z dziećmi z zespołem Downa. Od 5 lat prowadzę zajęcia logopedyczne w swoim gabinecie ( najpierw w Jarocinie, teraz w Poznaniu), do którego uczęszczają dzieci borykające się z wadami wymowy i opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadzone przeze mnie spotkania i zajęcia:
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
ELEKTROSTYMULACJA
NAUKA CZYTANIA I PISANIA
ROZWIJANIE MOWY W JĘZYKU POLSKIM U DZIECI DWUJĘZYCZNYCH


współpraca: mgr Katarzyna Szeps

Ukończyłam studia licencjackie z zakresu pedagogiki na kierunku resocjalizacja oraz studia magisterskie z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) realizowałam na Collegium Da Vinci w Poznaniu.
Na co dzień pracuję w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, jestem także pedagogiem specjalnym i terapeutą wczesnego wspomagania w przedszkolu.

Ukończyłam takie kursy jak:
- Trening umiejętności społecznych
- Trening metod relaksacyjnych
- Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
- Komunikacja alternatywna i wspomagająca
- Nauka czytania i pisania dzieci niemówiących

Prowadzone przeze mnie spotkania i zajęcia:
ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO- EMOCJONALNE

Cennik

Konsultacja logopedyczna 200 zł
Konsultacja neurologopedyczna 300 zł
Opinia pisemna 100 zł
Zajęcia logopedyczne 45 min 120 zł
60 min 140 zł
Zajęcia neurologopedyczne 45 min 140 zł
Zajęcia pedagogiczne 45 min 120 zł
Nauka czytania i pisania 45 min 120 zł
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 45 min 120 zł
Kwalifikacja do elektrostymulacji 150 zł
Elektrostymulacja jednego obszaru 30 zł
Elektrostymulacja dwóch obszarów 40 zł
Elektrostymulacja trzech obszarów 50 zł

Kontakt

ul.Warszawska 43, lok. 101
61-028 Poznań
Tel. 690 387 397
Email: gabinet@logosmieszki.pl
Facebook

Cennik

Konsultacja logopedyczna 200 zł
Konsultacja neurologopedyczna 300 zł
Opinia pisemna 100 zł
Zajęcia logopedyczne 45 min 120 zł
60 min 140 zł
Zajęcia neurologopedyczne 45 min 140 zł
Zajęcia pedagogiczne 45 min 120 zł
Nauka czytania i pisania 45 min 120 zł
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 45 min 120 zł
Kwalifikacja do elektrostymulacji 150 zł
Elektrostymulacja jednego obszaru 30 zł
Elektrostymulacja dwóch obszarów 40 zł
Elektrostymulacja trzech obszarów 50 zł

Kontakt

ul.Warszawska 43, lok. 101
61-028 Poznań
Tel. 690 387 397
Email: gabinet@logosmieszki.pl
Facebook

Galeria

Galeria